Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”) je Mgr. Petra Kalíková, advokátka, IČO: 736 29 405, se sídlem Žižkova 708, Příbram II, PSČ: 261 01 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce:

Adresa: Žižkova 708, Příbram II, PSČ: 261 01
E-mail: kalikova@akpk.cz
Telefon: +420 731 174 460

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly klientem poskytnuty na základě návštěvy této webové stránky a dále údaje které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.

III. Zákonnost a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonnost zpracování osobních údajů klienta je dána Nařízením GDPR, a to zejména ust. čl. 6 odst. 1 Nařízení

 • písm. a), kdy klient udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; nebo

 • písm. b) když zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta (tedy za účelem řádného poskytování právních služeb správce klientovi); nebo

 • písm. c) když zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; nebo

 • písm. d) když zpracování je nezbytné pro ochranu důležitých zájmů klienta nebo jiné fyzické osoby; nebo

 • písm. e) když zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; nebo

 • písm. f) když zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klienta vyžadující ochranu osobních údajů.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • poskytování právních služeb dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi správcem a klientem, případně na základě pokynu nebo se souhlasem klienta přijatého správcem

 • oprávněný zájem správce vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem

IV. Doba zpracování a uchovávání údajů

1. Správce bude zpracovávat a uchová osobní údaje klienta po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou

 • orgány veřejném moci (např. soudy, správní orgány)

 • osoby zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

 • osoby zajišťující výkon činnosti, kterou byly správcem pověřeni, zejména poskytovatelé účetních, daňových služeb

 • další příjemci podle potřeb a pokynů klienta.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Nařízení GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

 • Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními a statutárními předpisy regulujícími činnost advokáta.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Potvrzením vyskakovacího okna při první návštěvě webových stránek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je ve vybraném rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2023.

Nastavení Cookies | Ochrana osobních údajů
©2023 Copyright Petra Kalíkova